Poraďte se s profesionály - Po-Pá: 10-18:30hod 734 500 418

Obchodní podmínky

Platné od 25.5.2018

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaným OSVČ Jaromír David od 25.5.2018.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je OSVČ Jaromír David se sídlem Na dlouhém lánu 274/18, 160 00 Praha - Vokovice, IČ: 71419080, DIČ: CZ-7804300053 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávající je OSVČ Jaromír David, se sídlem Na dlouhém lánu 274/18, 160 00 Praha - Vokovice, IČ: 71419080, DIČ: CZ-7804300053. Jaromír David je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel vyplnit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího podpora@namir.cz.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14 denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího http://namir.cz.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Ochrana osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je OSVČ Jaromír David IČ 71419080 se sídlem Na dlouhém lánu 274/18, 160 00 Praha - Vokovice (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Žalanského 52/22 Praha 6, 160 00

email: eshop@namir.cz

telefon: 233 311 660

 • 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.


2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.


3. Ze strany správce dochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu NAMIR.cz a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.


2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.  

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Platnost a uplatnění slevových kupónů

Dárkové poukazy poskytujeme jako dárky nebo kompenzace k objednávkám. Není možné je samostatně zakoupit nebo při neuplatnění proplatit. Částka uvedená na kupónu je sleva na příští nákup.

Dárkový poukaz je platný rok od data vystavení a lze jej použít pouze jednou.

Na vydané faktuře je uveden slevový kód, který slouží k uplatněné dárkového poukazu.

Uplatnit lze u objednávek přes náš eshop www.namir.cz .

Dárkový poukaz lze uplatnit při nové objednávce, vložením kódu do pole Slevový kod/Dárkový šek. Dále také při osobní návštěvě na kamenné prodejně (ul. Žalanského 52/22, 163 00 Praha - Řepy).

Aby byla sleva uplatněna, musí být dodržen minimální limit nákupu:

Pro využití kupónu v hodnotě 100 Kč, musí být celková hodnota objednávky vyšší než 500 Kč s DPH.

Pro využití kupónu v hodnotě 200 Kč, musí být celková hodnota objednávky vyšší než 1000 Kč s DPH.

Pro využití kupónu v hodnotě 300 Kč, musí být celková hodnota objednávky vyšší než 1500 Kč s DPH.

Pro využití kupónu v hodnotě 500 Kč, musí být celková hodnota objednávky vyšší než 2500 Kč s DPH.

Pro využití kupónu v hodnotě 1000 Kč, musí být celková hodnota objednávky vyšší než 5000 Kč s DPH.

Pro využití kupónu v hodnotě 2000 Kč, musí být celková hodnota objednávky vyšší než 10000 Kč s DPH.

Pro využití kupónu v hodnotě 3000 Kč, musí být celková hodnota objednávky vyšší než 6000 Kč s DPH.

Pro využití kupónu v hodnotě 4000 Kč, musí být celková hodnota objednávky vyšší než 8000 Kč s DPH.

Pro využití kupónu v hodnotě 5000 Kč, musí být celková hodnota objednávky vyšší než 10000 Kč s DPH.

Pro využití kupónu v hodnotě 10000 Kč, musí být celková hodnota objednávky vyšší než 20000 Kč s DPH.

Obchodní podmínky a přepravní podmínky našich dopravců

Uvedené odkazy jsou na stránky dopravců, které využíváme pro přepravu zboží.

GEIS:

https://www.geis-group.cz/cs/nove-vseobecne-obchodni-podminky

DHL:

http://www.dhl.cz/content/dam/downloads/g0/express/shipping/terms_condiitions/international/terms_conditions_of_carriage_cz_cs.pdf

Jak převzít zásilku:

- Při přebírání zboží vždy zkontrolujte neporušenost obalu

- Pokud je obal porušen nebo zdeformovánje nezbytné PŘEVZÍT ZÁSILKU S VÝHRADOU a zapsat tuto informaci do dokladu o převzetí zásilky přepravní společnosti.

- Pokud zjistíte poškození až po rozbalení zásilky, neprodleně nahlaste reklamaci pomocí reklamačního formuláře na stránkách přepravce a nám na email podpora@namir.cz.

Víceletá záruka

Prodávající potvrzuje, že zboží bude způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti po dobu 24 měsíců od jeho převzetí kupujícím. Záruční lhůtu lze prodloužit o 12 až 36 měsíců za předpokladu, že spotřebitel předloží výrobek k servisní prohlídce ve 12 měsíci od data prodeje stroje a poté každý následující rok. Náklady spojené se servisní prohlídkou hradí kupující.

Na prodlouženou záruku, která je poskytována nad rámec základní záruční lhůty, se nevztahuje 30ti denní lhůta pro vyřízení reklamace.

Na motory Briggs Stratton, Honda, Kawasaki a Kohler platí záruční doba dle záručních podmínek Briggs Stratton, Honda, Kawasaki a Kohler. Během záruční lhůty počíná běžet dnem převzetí zboží, vyznačeném na záručním listu.

Rozsah záruky: Ze záruky jsou vyjmuty veškeré díly a součásti, podléhající při užívání přirozenému opotřebení nebo u nichž v důsledku obvyklého užívání dochází ke změně nebo zániku požadovaných vlastností. Tím se rozumí veškeré pohybující se části stroje, jako např. nože, soukolí převodovek, klínové řemeny, kladky, ložiska, pojezdová kola, startovací mechanismy, spouštěcí spojky sečení, ovládací lanka, rotory, strunové hlavy, jejich součásti, řetězy motorových pil, elektromotory, uhlíky elektromotorů, akumulátory, palivové, či vzduchové filtry, brzdová obložení. Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží a dále na vady způsobené jeho nesprávným a neodborným užíváním a zacházením. Za nesprávné užívání a zacházení (zejm. montáž, uvedení do provozu, vlastní použití, uskladnění, přeprava, údržba) se považuje případ, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze, obecně závazné předpisy pro práci se zbožím a obecně známá a uznávaná pravidla pro zacházení s obdobnými předměty při respektování zásad běžné péče a obvyklé opatrnosti a dále použití paliva, oleje a dalších obdobných substancí, které výrobce či prodávající nedoporučili.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého došlo k pokusu o neodbornou opravu nad rámec doporučované údržby nebo provedení takové opravy, případy kdy došlo k použití neoriginálního náhradního dílu, nebo byla provedena změna na výrobku, vady vzniklé v důsledku vyšší moci, havárie a zavinění třetí osoby. Jednotlivá práva, která může kupující uplatnit v případě, kdy se jedná o záruční vadu, jsou upravena v úst. § 2169 a násl. zák.c. 89/2012.

Způsob uplatnění práv ze záruky: Při zjištění závady je kupující povinen ihned zboží uvést do mimo provoz a vhodným způsobem zabezpečit proti dalšímu poškození. Bez odkladu kontaktovat prodejce, u kterého stroj zakoupil, a domluvit se s ním na dalším postupu vyřízení reklamace. Při uplatňování práv ze záruky kupující předloží prodejní doklad, který obsahuje záruční list.

Profi servis a VIP servis

Profi servis a VIP servis zaručuje svoz a odvoz v záruce do našeho autorizovaného servisu. Vztahuje se pouze pro zákazníky z České republiky a je podmíněný každoroční garanční prohlídkou provedenou servisem NAMIR. Garanční prohlídku jsme schopni provést i u zákazníka, pokud to okolnosti dovolí, takže stroj se nemusí na servis vozit. Zaručujeme, že produkty s benzínovým motorem opravíme do 14 dnů i v sezoně (doba dopravy se počítá zvlášť). Před svezením stroje je zákazníkovi zaslána cenová nabídka e-mailovou formou. Svoz je naplánován po potvrzení cenové nabídky. Pokud se prokáže že se nejedná o záruční opravu, bude na místě účtována cena opravy dle ceníku (Výjezd servisního technika: 1200,- Kč, Hodinová sazba technika 600,- Kč)

V případě potřeby uplatnit VIP servis, se zákazník zavazuje zásilku řádně zabalit tak aby:

obsah zásilky byl zajištěn proti pohybu tak, aby obal zásilky zajišťoval dostatečnou ochranu zejména pro křehké části obsahu zásilky;

obal zásilky umožňoval bezpečnou manipulaci se zásilkou jedné osobě;

obal poskytoval přirozenou ochranu přepravovanému obsahu při běžné nebo přepravcem vymíněné manipulaci, včetně manipulace po válečkové dráze;

zásilka neohrožovala další společně přepravované zásilky, použitý dopravní prostředek, skladové prostory nebo prostředky mechanizující ložné manipulace.

Instalace kamen s 15% DPH

V případě základních zednických prací bude zákazníkovi na místě doúčtována práce. Práce je účtována sazbou 500Kč s DPH za každou započatou hodinu.

Zhotovitel=dodavatel při montáži neodpovídá za škodu způsobenou na vnitřním vybavení prostor, ve kterých se montáž provádí. Objednavatel=zákazník je povinen učinit taková opatření, aby k tomuto poškození nedošlo.

Instalací se rozumí doprava, osazení kamen a napojení kouřového systému, jež si zákazník zakoupí na našem eshopu do stávajícího komínu. Instalace nezahrnuje napojení externího přívodu vzduchu.

Náš pracovník vám přiveze kamna k prvním dveřím, za výnos do každého dalšího patra je účtována částka 500,- Kč, poté připojí kamna ke stávajícímu komínu. Upozorňujeme, že ve službě nejsou zahrnuty rozvody, bourací práce a úpravy komínu. Platba probíhá při předání zboží hned u prvních dveří. Tato služba se vztahuje pouze na kamna a příslušenství zakoupená na našem e-shopu.

Zákazníci budou předem informováni o naplánovaném termínu závozu. NAMIR.cz si vyhrazuje právo vyžádat si plány či fotodokumentaci k místu instalace pro přípravu předem.

Při instalaci kamen naší službou je účtována snížená sazba DPH 15%.

Instalace nezahrnuje revizi spalinových cest. Firma NAMIR.cz neručí za správnou funkci kamen. Po instalaci je nutná revize vzhledem k normě ČSN 73 4201 o napojení nového zařízení do komínu. Tuto službu je možné rovněž sjednat s externím pracovníkem po domluvě předem.

Zednické a kominické práce je možné zakoupit zvlášť po individuální dohodě s naším pracovníkem viz ceník v obchodních podmínkách.

Zaslání faktur

Faktury zasíláme 2 - 3 dny od potvrzení přepravce o doručení zboží na e-mail uvedený v objednávce. V případě zaslání na jiný e-mail než v objednávce nás kontaktujte na e-mail: fakturace@namir.cz

Rozdílnost cen na e-shopu

Za účelem zrychlení načítání e-shopu dochází k ukládání dat do mezimapěti (cache) s obnovovací frekvencí až 4 hodiny. Toto může dočasně zapříčinit rozdílné zobrazení ceny na odlišných místech e-shopu. S ohledem na tento systém je aktuální cena vždy na stránce konkrétního produktu.

Objednávky do 3000 Kč

Vyřízení objednávky do hodnoty 3000 kč trvá 1 - 10 dnů.

Dopravné PPL a manipulační poplatek u osobních odběrů

U objednávek do celkové výše 5.000Kč je účtováno dopravné ve výši 199Kč s DPH. Při částce vyšší než 5.000Kč je dopravné zdarma. Zboží je po České republice zasíláno přepravní společností GEIS.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy podpora@namir.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Změny a doplňky obchodních podmínek

Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky doplňovat a měnit. Změny budou uveřejněny na internetu, popř. jiným vhodným způsobem.

Platnost a účinnost

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.5. 2018 a nahrazují dosud platné všeobecné obchodní podmínky ze dne 13. 2. 2015.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. května 2018

 

Jaromír David

Kamenná prodejna v Praze

Žalanského 52/22, Praha 6 +420 604 169 665

Máme otevřeno
Po-Pá: 10-18.30hod
So-Ne: zavřeno

Ukázat na mapě

U nás můžete platit:
Zboží vám dopravíme: